วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

การฝึกอบรมครูทหารชั้นสูง ปี 55


ในปี 2555 กรมยุทธศึกษาทหารบก  จึงจัดการอบรมครูทหารชั้นสูง ในหัวข้อเรื่อง

"การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการในภาพรวมที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั้ง ทบ. บทบาทครู อาจารย์  ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฝึกปฏิบัติออกแบบการเรียนการสอน รวมถึง ฝึกปฏิบัติสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานและการดูงานในหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของ ทบ.

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม (ชัดเจน)
  1. มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย หลักการ แนวคิด และวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครู อาจารย์  ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไปใช้สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน


รายการเอกสาร
  1. เอกสารบรรยายสรุป
  2. ตัวอย่างสตอรี่บอร์ด
  3. รูปแบบสตอรี่บอร์ดที่ให้ใช้จัดทำกิจกรรมผลิตสื่อ
  4. ผลการส่งงานกลุ่ม
ทำแบบทดสอบหลังเรียน ตรงนี้

คำกลอนส่งท้าย ความหมายของคำว่าเพื่อนอย่าทอดทิ้งกัน


       เมื่อมั่งมี มากมาย มิตรหมายมอง
เมื่อมัวหมอง มิตรมอง เหมือนหมูหมา
       เมื่อไม่มี หมดมิตร มุ่งมองมา
เมื่อมอดม้วย แม่หมูหมา ไม่มามอง